Iluminace - zarmouceni.

Imortelky, kvetiny - blizi se rozlouceni.

Indian, videti ho - detske divosstvi je i v nas.

Inkoust - soudni zaloby.

Invalida, videti ho - nic dobreho,

jim byti - v povolani i v chovani se ti mnoheho nedostava,

videti zena - vesti neschopneho manzela.

Inzerat - nekdo te usilovne hleda, procitej inzeraty.

 

zpět...